O Fundacji

Cele Fundacji

Cele i sposoby realizacji działań Fundacji określa Statut Fundacji Kromka Chleba

Celem Fundacji jest udzielanie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej: bezdomnym, dzieciom cierpiącym głód, osobom samotnym chorym, osobom starszym, emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym, pozostających bez pracy i ich rodzinom, pomoc uzależnionym i rodzinom tych osób, pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z samotnością, wiekiem emerytalnym, niepełnosprawnością, uzależnieniem od alkoholu, narkotyków, leków pomoc psychologiczna, prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauk dla osób starszych, emerytów, rencistów, szkolenia, informację, aktywizację społeczną osób starszych, emerytów, rencistów, promocja ich zdrowego stylu życia (zachowanie i zwiększanie intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności tych osób), organizowanie zespołów specjalistycznych (kół zainteresowań) rozwijających własną działalność tych osób na bazie np. ośrodków kultury czy bibliotek, organizowanie wycieczek turystycznych i krajoznawczych, praktyczne zajęcia z zakresu kultury fizycznej. Skupianie wokół idei Fundacji działaczy społecznych, przedstawicieli samorządów, twórców kultury, ludzi nauki, budowanie świadomości społeczeństwa o szkodliwości nadużywania alkoholu i innych substancji uzależniających, współpraca z instytucjami, organizacjami, zakładami pracy na rzecz trzeźwości i rehabilitacji osób uzależnionych. Udzielanie zorganizowanej pomocy psychologicznej, prawnej i socjalnej w kształtowaniu swojego rozwoju i odzyskiwaniu właściwej postawy w rodzinie, miejscu pracy, najbliższym otoczeniu i środowisku, wspieranie inicjatyw społecznych, które mają identyczne lub zbliżone cele; organizowanie domów, noclegowni, hospicjów i innych “miejsc” dla osób bezdomnych i potrzebujących oraz niepełnosprawnych, Uniwersytetu III Wieku, dla osób samotnych, starszych, emerytów i rencistów, organizowanie i dofinansowywanie pomocy żywnościowej.

 

Realizacja celów Fundacji następuje w szczególności poprzez:

 1. Samodzielne finansowanie bądź współfinansowanie z innymi tego typu organizacjami celów fundacji wyszczególnionych w niniejszym paragrafie.
 2. Wydawanie i kolportaż materiałów informacyjnych, szkoleniowych, reklamowych i oświatowych.
 3. Współpraca ze środkami masowego przekazu.
 4. Współpraca z innymi fundacjami , organizacjami i wspólnotami wyznaniowymi zajmującymi się podobną problematyką społeczną.
 5. Współpraca z organizacjami promującymi zdrowy styl życia w kraju i zagranicą.
 6. Współpraca z jednostkami specjalnymi administracji rządowej – Służbą Zdrowia, Kuratorium Oświaty, Sądami, Policją, Pomocą Społeczną a także instytucjami samorządowymi bezpośrednio związanymi z tą problematyką.
 7. Prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i zagranicą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami statutu.
 8. Rozpowszechnianie w świadomości społecznej potrzeby udziału w szerokiej i bezinteresownej pomocy na rzecz osób bezdomnych, głodnych, pozostających bez pracy i środków do życia oraz na rzecz trzeźwości i walki z nałogami takimi jak alkoholizm czy narkomania.
 9. Docieranie do istniejących pozytywnych zasobów tkwiących w społeczeństwie i rozwijanie ich
 10. Konsultacje, doradztwo i porady.
 11. Przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia w realizowaniu celów statutowych Fundacji.
 12. Edukację przy zastosowaniu najnowszych czynnych form : warsztaty, seminaria, szkolenia, wykłady.
 13. Współpraca z administracją rządową i samorządową poprzez udział w rządowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, pomocy dla osób bezdomnych oraz bezrobotnych poszukujących pracy.
 14. Dofinansowanie przedsięwzięć służących podnoszeniu lub uzyskiwaniu kwalifikacji przez członków Fundacji i pracowników Biura Fundacji.
 15. Utworzenie Uniwersytetu III Wieku w Tarnowie dla osób starszych, emerytów i rencistów, osób samotnych, który pozwoli na aktywizację społeczną, zachowanie i zwiększenie intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności uczestników Uniwersytetu, a także prowadzenie dla nich edukacji i szkoleń.
 16. Utworzenie hospicjum w Tarnowie dla osób chorych na raka.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności

WPŁAĆ I POMÓŻ