Informacje

Statut Fundacji

Statut Fundacji „Kromka Chleba”

 

Preambuła

Po dwudziestu latach od ustanowienia Fundacji „Kromka Chleba” wchodzi ona w nowy etap – otwieramy Hospicjum Via Spei, czyli Droga Nadziei, dom stworzony z myślą o osobach doświadczających nieuleczalnej choroby nowotworowej. Jesteśmy zobowiązani do pomocy człowiekowi w potrzebie, bez stawiania jakichkolwiek warunków, z nadzieją, że damy mu choć trochę otuchy. W zamian mamy nadzieję zyskać radość z dobrego i bezinteresownego czynu.

 

Im dalej postępuję, tym bardziej widzę, ile jest do zrobienia. Zbudowaliśmy hospicjum dla nieuleczalnie chorych. Wierzę, że solidarność międzyludzka pospieszy z pomocą abyśmy mogli, jak najlepiej opiekować się pacjentami. Wszystkie wysiłki, które podejmujemy, są motywowane troską o tych, którzy mają przed sobą jeden z najtrudniejszych momentów w życiu. Niech będą otoczeni miłością, której potrzebuje i pragnie każdy człowiek. Dlatego doszłam do przekonania, że utworzona przez ze mnie Fundacja, jak dziecko wchodzące w dorosłość, powinna otrzymać wsparcie na tej jeszcze bardziej wymagającej drodze w postaci odnowionego Statutu.

 

Ludzie wokół nas cierpią, również dlatego, że pozbawieni są nadziei, jaką daje akceptacja i troska drugiego człowieka. Fundacja Kromka Chleba powstała w 2003 roku, ma nadal im pomagać i pokazywać, że każdy może zrobić coś, by uczynić los potrzebujących lżejszym.

 

 

Rozdział I – postanowienia ogólne

§ 1.

Fundacja pod nazwą „Kromka Chleba" zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Panią Annę Czech, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 14 lutego 2003 roku w Kancelarii Notarialnej w Tarnowie przy ul. Bernardyńska 19 przed notariuszem Grażyną Derlagą, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. nr 21, poz. 97 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

 

§ 2.

Fundacja posiada osobowość prawną.

 

§ 3.

Siedzibą Fundacji jest miasto Tarnów.

 

§ 4.

Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.

 

§ 5.

Fundacja używa pieczęci wskazującej jej nazwę i siedzibę.

 

 

Rozdział II – cele i sposoby realizacji działań Fundacji

§ 6.

Celem Fundacji jest udzielanie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej: bezdomnym, dzieciom cierpiącym głód, osobom samotnym, chorym, osobom starszym, emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym, pozostających bez pracy i ich rodzinom, pomoc uzależnionym i rodzinom tych osób, pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, zwłaszcza pomoc medyczną, psychologiczną, rehabilitacyjną, prawną oraz materialną, pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z samotnością, wiekiem emerytalnym, niepełnosprawnością, uzależnieniem od alkoholu, narkotyków, leków, pomoc psychologiczna, prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauk dla osób starszych, emerytów, rencistów, szkolenia, informacje, aktywizacja społeczna osób starszych, emerytów, rencistów, promocja ich zdrowego stylu życia (zachowanie i zwiększanie intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności tych osób) organizowanie charytatywnych wydarzeń kulturalnych, organizowanie zespołów specjalistycznych (kół zainteresowań) rozwijających własną działalność tych osób na bazie np. ośrodków kultury czy bibliotek, organizowanie wycieczek turystycznych i krajoznawczych, praktyczne zajęcia z zakresu kultury fizycznej. Skupianie wokół idei Fundacji działaczy społecznych, przedstawicieli samorządów, twórców kultury, ludzi nauki, budowanie świadomości społeczeństwa o szkodliwości nadużywania alkoholu i innych substancji uzależniających, współpraca z instytucjami, organizacjami, zakładami pracy na rzecz trzeźwości i rehabilitacji osób uzależnionych. Udzielanie zorganizowanej pomocy psychologicznej, prawnej i socjalnej w kształtowaniu swojego rozwoju i odzyskaniu właściwej postawy w rodzinie, miejscu pracy, najbliższym otoczeniu i środowisku, wspieranie inicjatyw społecznych, które mają identyczne lub zbliżone cele; organizowanie domów, noclegowni, hospicjów i innych „miejsc" dla osób bezdomnych i potrzebujących oraz niepełnosprawnych, Uniwersytetu III Wieku, dla osób samotnych, starszych, emerytów i rencistów, organizowanie i dofinansowywanie pomocy żywnościowej.

 

§ 7.

 1. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
  1. samodzielne finansowanie lub współfinansowanie z innymi organizacjami przedsięwzięć służących realizacji celów fundacji,
  2. organizowanie charytatywnych wydarzeń kulturalnych, mających na celu rozpowszechnianie w świadomości społecznej potrzeb udziału w szerokiej bezinteresownej pomocy na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej,
  3. wydawanie i kolportaż materiałów informacyjnych, szkoleniowych, reklamowych i oświatowych,
  4. współpracę ze środkami masowego przekazu,
  5. współpracę z innymi fundacjami, organizacjami i wspólnotami wyznaniowymi zajmującymi się podobną problematyką społeczną,
  6. współpracę z organizacjami promującymi zdrowy styl życia w kraju i zagranicą,
  7. współpracę z jednostkami specjalnymi administracji rządowej - Służbą Zdrowia, Kuratorium Oświaty, Sądami, Policją, Pomocą Społeczną, a także instytucjami samorządowymi bezpośrednio związanymi z tą problematyką,
  8. rozpowszechnianie w świadomości społecznej potrzeby udziału w szerokiej i bezinteresownej pomocy na rzecz osób bezdomnych, głodnych, pozostających bez pracy i środków do życia, pokrzywdzonych przestępstwem oraz osobom im najbliższym, a także na rzecz trzeźwości i walki z nałogami takimi jak alkoholizm czy narkomania,
  9. docieranie do istniejących pozytywnych zasobów tkwiących w społeczeństwie i ich rozwijanie,
  10. konsultacje, doradztwo i porady,
  11. przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia w realizowaniu celów statutowych Fundacji,
  12. edukację przy zastosowaniu najnowszych czynnych form: warsztaty, seminaria, szkolenia, wykłady,
  13. współpracę z administracją rządową i samorządową poprzez udział w rządowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, pomoc dla osób bezdomnych oraz bezrobotnych poszukujących pracy, pokrzywdzonych przestępstwem oraz osobom im najbliższym,
  14. dofinansowanie przedsięwzięć służących podnoszeniu lub uzyskaniu kwalifikacji przez członków Fundacji i pracowników Biura Fundacji,
  15. utworzenie i prowadzenie Uniwersytetu III Wieku w Tarnowie dla osób starszych, emerytów i rencistów, osób samotnych, który pozwala na aktywizację społeczną, zachowanie i zwiększenie intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności uczestników Uniwersytetu, a także prowadzenie dla nich edukacji i szkoleń,
  16. utworzenie i prowadzenie hospicjum w Tarnowie dla osób chorych na raka,
  17. sprzedaż przedmiotów darowizny,
  18. utworzenie i prowadzenie Poradni Medycyny Paliatywnej i Leczenia Bólu,
  19. utworzenie i prowadzenie innych poradni i opieki poszpitalnej oraz świadczenie opieki wytchnieniowej.
 2. Działalność Fundacji opisana w ust. 1 pkt 1. - 15. może być prowadzona jako działalność odpłatna i nieodpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego, działalność opisana w ust. 1 pkt. 16. może być prowadzona jako działalność nieodpłatna, natomiast działalność opisana w ust. 17. jako działalność odpłatna.
 3. Fundacja może powoływać spółki prawa handlowego dla realizacji celów Fundacji. Fundacja może tak powołane spółki finansować i umożliwić im korzystanie z majątku Fundacji.

 

 

Rozdział III – organy Fundacji

§ 8.

Władzami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji,
 2. Zarząd Fundacji.

 

§ 9.

 1. Rada składa się z 5 do 15 członków.
 2. W Radzie Fundacji nie mogą zasiadać członkowie Zarządu Fundacji i jej pracownicy ani osoby pozostające z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 3. Członkowie Rady Fundacji udzielają pomocy i wsparcia Fundacji w realizacji celów.
 4. Członkowie Rady Fundacji pełnią funkcje honorowo.
 5. Radę Fundacji wybiera Fundator, który powołuje i odwołuje członków Rady Fundacji.
 6. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek ustąpienia, odwołania lub śmierci.

 

§ 10.

Rada jest organem Fundacji o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych, sprawuje kontrolę nad działalnością Zarządu Fundacji.

 1. Rozpatruje roczne sprawozdania Zarządu Fundacji.
 2. Opiniuje wieloletnie i roczne programy działalności Fundacji.
 3. Wyraża opinie w sprawach przedstawionych przez Zarząd Fundacji.
 4. Może występować z inicjatywą zmian w statucie.

 

§ 11.

Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

 

§ 12.

Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek 1/3 członków Rady.

 

§ 13.

W posiedzeniu Rady Fundacji uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji z głosem doradczym.

 

§ 14.

Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków. Wymagana jest obecność Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.

 

§ 15.

Głosowanie jest jawne.

 

§ 16.

Posiedzenia Rady są protokołowane.

 

§ 17.

 1. Zarząd Fundacji ustanawia Fundator.
 2. W przypadku, gdy zachodzą braki w składzie Zarządu, a Fundator nie może ustanowić Zarządu lub brakujących członków Zarządu, Zarząd może być uzupełniany wyłącznie w drodze dokooptowania brakujących członków jednomyślną uchwałą członków Zarządu dotychczas pełniących te funkcje.
 3. Zarząd Fundacji składa się z 2 - 3 członków w tym Prezesa Zarządu.
 4. Każdy z członków Zarządu uprawniony jest do reprezentowania Fundacji, składania oświadczeń i zaciągania zobowiązań w imieniu Fundacji.

 

§ 18.

Do Zarządu Fundacji należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady.
Zarząd w szczególności:

 1. Reprezentuje Fundację na zewnątrz i kieruje działalnością Fundacji.
 2. Uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji.
 3. Sprawuje zarząd majątkiem Fundacji.
 4. Tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jednostki organizacyjne oraz spółki prawa handlowego.
 5. Ustala wielkość zatrudnienia i zasady wynagradzania pracowników Fundacji.
 6. Podejmuje decyzje w sprawie zmiany Statutu Fundacji z zastrzeżeniem wynikającym z § 37 ust. 1. oraz jej likwidacji.
 7. Zaciąga zobowiązania i zawiera umowy.
 8. Przyjmuje dotacje, darowizny, spadki i zapisy.

 

§ 19.

Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Do ważności uchwały Zarządu Fundacji wymagana jest obecność co najmniej połowy członków.

 

§ 20.

Zarząd Fundacji może powołać jako swoje ciało doradcze Komisję Programową, złożoną z osób skupionych wokół idei Fundacji.

 

§ 21.

Szczegółowe zasady działania Zarządu Fundacji określa Regulamin Pracy Zarządu Fundacji.

 

 

Rozdział IV – majątek i zasady gospodarki finansowej Fundacji

§ 22.

Fundusz założycielski stanowi kwota 4.000,- (słownie: cztery tysiące zł), przyznana przez Fundatora w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji.

 

§ 23.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

§ 24.

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków i zapisów,
 2. subwencji osób prawnych, instytucji rządowych oraz pozarządowych,
 3. oprocentowania lokat bankowych,
 4. zbiórek i imprez publicznych,
 5. majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji.

 

§ 25.

W razie powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przejęciu spadku tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 

§ 26.

Rada Fundacji może przyznać tytuł „Sponsora Fundacji" osobie fizycznej i prawnej, która dokonała darowizny lub udzieliła dotacji.

 

§ 27.

 1. Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację przedsięwzięciach gospodarczych, spółkach, papierach wartościowych lub lokatach bankowych. Zbycie nieruchomości wymaga zgody Fundatora.
 2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgowość zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

 

§ 28.

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

 

§ 29.

 1. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem, że grupa ta jest wyodrębniona za względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa.
 2. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w zakresie koniecznym dla realizacji celów Fundacji.
 3. Działalność gospodarcza Fundacji i odpłatna działalność pożytku publicznego nie mogą być prowadzone w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

 

§ 30.

Statut Fundacji zabrania:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie, o którym mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.
 4. Zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 

Rozdział V – biuro Fundacji

§ 31.

 1. Zarząd może wykonywać swoje zadania przy pomocy Biura Fundacji.
 2. Organizację i zasady funkcjonowania Biura określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

 

 

Rozdział VI – zmiana statutu

§ 32.

Zmiana statutu następuje w trybie jego nadania, z zastrzeżeniem wynikającym z § 37 ust. 1.

 

 

Rozdział VII – postanowienia końcowe

§ 33.

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inna fundacją.
 2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele fundacji.

 

§ 34.

Decyzję w sprawie połączenia podejmuje Fundator.

 

§ 35.

O likwidacji Fundacji decyduje Fundator. Likwidację Fundacji prowadzi Zarząd.

 

§ 36.

O szczegółowym przeznaczeniu środków majątkowych pozostałych po przeprowadzeniu likwidacji Fundacji decyduje Zarząd Fundacji.

 

§ 37.

 1. W chwili śmierci Fundatora wszystkie jego uprawnienia wynikające z ustawy oraz niniejszego Statutu przejmuje Zarząd Fundacji, z tym zastrzeżeniem, że Zarząd nie będzie mógł zmienić celów Fundacji.
 2. Od tej chwili Zarząd może być uzupełniany wyłącznie w drodze dokooptowania brakujących członków jednomyślną uchwałą dotychczas pełniących te funkcje.

 

 

Statut Fundacji Kromka Chleba

Używamy plików cookie. Więcej

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności
Wspieraj nas