Regulamin I Aukcji Charytatywnej na rzecz dokończenia budowy hospicjum Via Spei w Tarnowie

 

 1. Organizatorem I Aukcji Charytatywnej na rzecz dokończenia budowy hospicjum Via Spei w Tarnowie jest Fundacja Kromka Chleba z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 26, 33-100 Tarnów KRS: 0000157946, zwana dalej lub „Organizatorem”.
 2. Przychód z aukcji przeznaczony zostanie na dokończenie prac w budynku hospicjum Via Spei w Tarnowie, które powstaje w ramach działalności statutowej Fundacji Kromka Chleba.
 3. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki darowane Organizatorowi przez ich twórców i właścicieli, a ponadto nieobjęte jakimkolwiek postępowaniem sądowym i administracyjnym oraz nieobciążone prawami ani roszczeniami osób trzecich.
 4. Organizator aukcji gwarantuje zgodność cech obiektów opisanych w katalogu ze stanem faktycznym. Organizator zapewnia rzetelny opis katalogowy powierzonych na aukcje dzieł sztuki. Opisy obiektów zawarte są w katalogu online na stronie https://kromkachleba.pl/pl/aukcja/prace
 5. Cena wywoławcza każdego obiektu aukcji jest ustalona przez Organizatora oraz twórcę lub właściciela, który przekazał obiekt w ramach darowizny. Opisy obiektów zawarte w katalogu online na stronie www.kromkachleba.pl mogą być korygowane przed przystąpieniem do licytacji. Obiekty posiadające określoną estymację ceny zostają sprzedane po jej osiągnięciu lub przekroczeniu.
 6. Warunkiem udziału w aukcji jest wypełnienie formularza rejestracyjnego. Do rejestracji udziału w licytacji mogą zgłaszać się osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Cena sprzedaży obiektu aukcji charytatywnej jest równa wylicytowanej cenie za wyjątkiem obiektów mających określoną estymację (cenę minimalną). Obiekt aukcji zostanie sprzedany uczestnikowi, który zaoferuje w ramach określonej licytacji najwyższą cenę.
 7. Czynny udział w aukcji jest jednocześnie akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
 8. Termin aukcji jest ogłoszony na stronie internetowej www.kromkachleba.pl. Organizator ma prawo odwołać ogłoszoną aukcję bez podawania przyczyn, o czym poinformuje w formie ogłoszenia zamieszczonego na stronie www.kromkachleba.pl. Aukcja zostanie przeprowadzona na platformie Zoom w formie spotkania online.
 9. Osoby zainteresowane licytacją, a niemogące w niej uczestniczyć osobiście mogą złożyć organizatorom aukcji zlecenie z limitem cenowym. Ta maksymalna kwota JEST INFORMACJĄ ŚCIŚLE POUFNĄ. W imieniu tych osób w licytacji weźmie udział upoważniony przedstawiciel Organizatora licytacji.
 10. Istnieje możliwość telefonicznego udziału w licytacji, dzwoniąc pod numer +48 604 491 299.
 11. Postęp w licytacji (podwyższanie stawki) wynosi 100 zł do 2000 zł, 200 zł do 5000 zł, 500 zł powyżej 5000 zł. Powyżej kwoty 10 000 zł Aukcjoner może zaproponować podwyższenie postąpienia do 1 000 zł.
 12. Zakończenie licytacji danego obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera, a nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę.
 13. Nabywca zobowiązany jest uiścić cenę w terminie 7 (siedmiu) dni od daty licytacji. Możliwa forma płatności na I Aukcji Charytatywnej na rzecz dokończenia budowy hospicjum Via Spei w Tarnowie to przelew bankowy na konto Fundacji Kromka Chleba na rachunek bankowy: INGBPLPW 53 1050 1562 1000 0022 7323 6113. Przeniesienie własności wylicytowanego obiektu na nabywcę następuje z chwilą jego wydania nabywcy.
 14. Organizatorzy aukcji dają gwarancję autentyczności oferowanych obiektów, jednak gdyby opis obiektu okazał się niezgodny ze stanem faktycznym lub istniała uzasadniona wątpliwość co do jego autentyczności, nabywca ma prawo w ciągu 14 dni od daty Aukcji zwrócić zakupiony obiekt w stanie niepogorszonym, a organizator aukcji zwróci pełną uiszczoną kwotę (w tym wartość darowizny) Zakwestionowanie autentyczności obiektu musi być przez nabywcę poparte wiarygodnymi ekspertyzami. Powyższe postanowienia nie pozbawiają oferentów uprawnień wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących rękojmi.
 15. W zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa, Organizator aukcji nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne nabytych obiektów, oraz zastrzega sobie prawo do wycofania obiektu z licytacji bez podawania przyczyny.
 16. Odbiór wylicytowanych obiektów będzie możliwy w siedzibie Fundacji. Organizator zapewnia także możliwość wysyłki obiektów na wskazany adres na koszt nabywcy. Wszelkie informacje o odbiorze sprzedanych obiektów można uzyskać pod numerem telefonu: 14 656 02 36 lub drogą mailową fundacja@kromkachleba.pl
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i/lub dźwięk i transmisji na żywo przebiegu Aukcji.
 18. Udział w Aukcji jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku osoby przez Organizatora, dla celów rejestracji wyników oraz promocji działalności Organizatora oraz Aukcji, na wszelkich polach eksploatacji, w tym poprzez udostępnianie zdjęć, materiałów wideo w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (Internet). 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności

WPŁAĆ I POMÓŻ